ADVOKÁTI NA JEDNÉ ADRESE

PRÁVNÍ

PARTNEŘI

Právní partneři

ADVOKÁTI PRO VŠECHNY PŘÍPADY
ZKUŠENÝ TÝM PRO VŠECHNY ODVĚTVÍ PRÁVA

Právní partneři

Vítáme Vás na stránkách, které jsou společnou prezentací čtyř samostatně podnikajících advokátů. Všechny nás pojí nejen společné sídlo, ale i profesní důvěra a dlouholeté přátelství.
Osobní přístup každého z nás a vysoká profesionalita při poskytování právních služeb je našim společným znakem a proto pro Vás budeme skutečnými "Právními partnery". Snažíme se o maximální prosazení zájmů klienta a o zachování nejvyšší míry diskrétnosti.
Společné sídlo našich kanceláří nám umožňuje dílčí spolupráci v jednotlivých kauzách nebo vzájemné zastoupení formou substituce, to vše samozřejmě při zachování vysoké úrovně právních služeb.

Tým advokátů

Všichni se věnujeme všeobecnému právnímu poradenství v oblasti občanského a obchodního práva, zastupování ve sporech týkajících se obchodních společností, arbitrážním řízením, procesnímu zastupování v občanském a rodinném právu a také obhajobě ve věcech trestních. Ze všech těchto důvodů jsme se rozhodli použít tuto společnou prezentaci svých advokátních praxí.

KORPORÁTNÍ PRÁVO, START-UP

Kompletní služby pro korporátní oblast jako např. valné hromady, převody majetků, přeměny korporací (fúze, změna právní formy apod.) včetně daňového poradenství. Komplexní pomoc začínajícím podnikatelům. Akvizice start-up společností.

Sporná agenda

Zastupování klientů v soudních, správních i rozhodčích řízeních. Vymáhání pohledávek, uznání dluhu a dohody o splátkách, inkaso pohledávek, zastoupení v exekučním řízení.

Podniková agenda, OBCHODNÍ SMLOUVY

Komplexní poradenství pro malé a střední podniky, sepisování a kontrola smluv. Např. vzorové obchodní smlouvy, VOP, reklamační řády, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o dílo. Průběžná právní podpora podniku.

Právo nemovitostí a Společenství vlastníků

Kompletní služby týkající se dispozice s nemovitostmi, advokátní úschova a ověření podpisů. Založení SV, prohlášení vlastníka nemovitosti. Převod jednotek do osobního vlastnictví, likvidace družstva, změna stanov, instalace kamerového systému a další.

Rodinné právo, Dědické řízení

Předmanželské smlouvy, změny rozsahu společného jmění manželů, rozvodové řízení včetně vyživovacích povinností k dětem. Zastoupení v řízení o dědictví a ve sporech s tím souvisejících, právní jednání pro případ smrti.

Pracovní právo

Komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance, pracovněprávní směrnice, problematika GDPR, zastoupení v pracovněprávních sporech a v řízení před orgány kontroly.

Trestní právo, Přestupkové právo

Obhajoba v trestním řízení, zastoupení v řízení o přestupcích.

Insolveční řízení, Osobní bankrot

Zastoupení věřitelů i dlužníků v řízení před insolvenčním soudem, zastoupení před insolvenčním soudem, návrhy na oddlužení fyzických osob.

JUDr. Milan Švejda, Ph.D.

Advokát

Milan po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 1993 společně s Alešem absolvoval i postgraduální doktorandské studium a nastoupil do advokacie. Následně po tříleté praxi v roce 1996 složil advokátní zkoušku a od té doby se nepřetržitě věnuje advokacii. Milan působil rovněž jako konkurzní správce. K jeho klientům patří finanční instituce z oboru pojišťovnictví, realitní kanceláře, podniky střední velikosti a privátní klientela. Jeho doménou je komplexní vhled do klientova problému, osobní přístup a individuální řešení každé životní situace. Milan rovněž dlouhodobě spolupracuje s řadou realitních kanceláří, kterým poskytuje komplexní službu v oblasti práva nemovitostí včetně správního práva a práva stavebního. Hovoří anglicky. Více Méně

svejda@pravnipartneri.cz

Mgr. Aleš Vymazal

Advokát

Aleš po ukončení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 1993 nastoupil společně s Milanem do advokacie a po tříleté praxi v roce 1996 složil advokátní zkoušku a od té doby se nepřetržitě věnuje advokacii. Aleš působil rovněž jako vedoucí pobočky advokátní kanceláře, která poskytovala právní poradenství pro tuzemské i zahraniční finanční instituce a občany. Více než deset let tato pobočka plnila funkci právního oddělení tuzemské retailové banky v rámci Českou národní bankou schváleného projektu outsourcingu. Díky této své dlouholeté praxi poskytuje komplexní poradenství v oboru obchodního, občanského, pracovního a trestního práva s přesahem do dalších právních oborů. Mezi jeho klienty patří developerské společnosti a vlastníci komerčních nemovitostí, výrobní podniky a obchodní zastoupení, obchodní korporace se zahraniční majetkovou účastí, dále privátní klientela z ČR i zahraničí (Rakousko, Švýcarsko, SRN, Nizozemsko). Hovoří plynně německy, částečně anglicky, rusky a chorvatsky. Více Méně

vymazal@pravnipartneri.cz

Mgr. Pavel Waldhans

Advokát

Po ukončení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2006 nastoupil Pavel do advokacie, kde od samotného počátku spolupracoval s Alešem, Milanem a Leonou. Od roku 2010 je samostatným advokátem. Pavel se zaměřuje na právní poradenství pro tuzemské i zahraniční korporace, akvizice a fúze těchto osob a harmonizaci jejich vlastnické struktury. Pavel se vždy snaží nalézt nekonvenční řešení problému tak, aby požadovaného výsledku bylo dosaženo co nejdříve a co možná s minimálními náklady. Hovoří anglicky, částečně německy a italsky.

waldhans@pravnipartneri.cz

Mgr. Leona Žáková

Advokát

Leona získala praxi u Policie ČR a vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Po vykonání povinné praxe v advokátní kanceláři, kdy spolupracovala s Milanem, Pavlem i Alešem, se 2009 stala samostatnou advokátkou. Zaměřuje na právo obchodní, právo nemovitostí a trestní právo, které je její doménou, zaznamenala v tomto oboru řadu úspěchů. Zabývá se přípravou procesních strategií pro klienty, v trestním právu se věnuje zejména obhajobě v hospodářských trestných činech a nově též problematice trestných činů právnických osob. Je členkou Unie obhájců ČR.

zakova@pravnipartneri.cz

Mgr. Bára Bartoňková

Advokátní koncipient

Bára vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia vykonala odborné praxe v advokátní kanceláři se zaměřením na občanské a trestní právo a stáž na Okresním soudě v Karviné. V roce 2018 absolvovala semestr výuky na De Haagse Hogeschool v nizozemském Haagu. Od roku 2020 působí v advokátní kanceláři jako advokátní koncipientka. Hovoří anglicky.

bartonkova@pravnipartneri.cz

Mgr. Natálie Škrdlová

Advokátní koncipient

Natálie vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia strávila jeden semestr na National Taiwan University v taiwanském Taipei. Během studia absolvovala odborné praxe v advokátních kancelářích se zaměřením na soukromé i veřejné právo a stáž na trestním úseku Krajského soudu v Brně. Rovněž působila v bezplatné právní poradně, která se zaměřuje na dotazy ve veřejném zájmu. Od roku 2021 působí jako advokátní koncipientka. Hovoří anglicky.

skrdlova@pravnipartneri.cz

Advokáti na dobré adrese

Všechny čtyři advokáty pojí nejen společné sídlo, ale i profesní důvěra a dlouholeté přátelství. Svým klientům poskytují právní služby na výjimečné adrese v klidné čtvrti s dostatečnou parkovací kapacitou.

Kontakt